Kruispunt milieu en sociale economie

Wie zijn wij?

HERWIN! 

KOMOSIE en SST zijn 1 nieuwe vereniging. Door de fusie van KOMOSIE en SST ontstaat een nieuwe vereniging voor alle ondernemers die dezelfde ambitie delen, namelijk het herwinnen van talenten en van grondstoffen.  Meer informatie? Klik hier.

 

Eva Verraes, directeur HERWIN
eva.verraes@sst.be

 

 

Liesbeth De Schamphelaere, stafmedewerker pers en communicatie De Kringwinkel
liesbeth.de.schamphelaere@komosie.be
gsm 0478 98 31 21

Liesbeth is verantwoordelijk voor het uitbouwen en onderhouden van persrelaties van De Kringwinkel en het voeren van een proactief persbeleid. Verder zorgt ze ervoor dat de Facebookpagina en de website van De Kringwinkel een visitekaartje naar de buitenwereld zijn. Daarnaast ondersteunt ze Els en de collega’s van de andere niches van KOMOSIE bij hun communicatiestrategie.

Tenslotte zorgt ze ervoor dat de leden van KOMOSIE op de hoogte blijven van het laatste nieuws. Samen met haar collega’s verzorgt Liesbeth een goede informatiedoorstroming van en naar De Kringwinkels.

 

Caro Lemeire, verantwoordelijke partnerschappen De Kringwinkel

caro.lemeire@komosie.be 

gsm 0473 741 993

Caro stippelt, in overleg met het team en de leden, een langetermijnstrategie uit i.f.v. het verwerven en behouden van partnerschappen met bedrijven en organisaties.
Binnen deze strategie gaat ze actief op zoek naar nieuwe partnerschappen. 
Caro sluit samenwerkingsafspraken en contracten af en coördineert de concrete uitvoering ervan, volgt de afspraken met bestaande partners op, monitort nauwgezet de resultaten van deze partnerschappen en stuurt bij waar nodig en zorgt voor een goede informatiedoorstroming en een kwaliteitsvolle ondersteuning van de leden.
 

 

Tom Woutersstafmedewerker beleid
tom.wouters@komosie.be

Tom vertegenwoordigt de Kringwinkelsector en de Energiesnoeiers op federaal en gewestelijk niveau en is verantwoordelijk voor het algemeen beleids- en lobbywerk m.b.t. de ondersteunende activiteiten. Hij levert deskundige adviezen en strategienota's af en staat in voor een actief stakeholderbeleid op dit terrein. Gedragen standpunten zijn voor zijn werk belangrijk en hij neemt dan ook geregeld deel aan overleg met leden en externen. Tom organiseert een driemaandelijks beleidsoverleg met de leden. Hij denkt strategisch mee na over nieuwe niches met potentieel voor sociale tewerkstelling. 

Jürgen Blondeeladjunct-directeur
jurgen.blondeel@komosie.be

Jürgen zorgt voor het kennisbeheer van KOMOSIE en de sector. Hij is verantwoordelijk voor de communicatiemiddelen met de leden. Jürgen is eveneens het aanspreekpunt rond kwaliteit en innovatie. Hij informeert de leden omtrent evoluties, instrumenten, trends. Hij coördineert ook de binnen- en buitenlandse interesse in het socialfranchisingmodel van De Kringwinkel. Jurgen beheert ook het ECLIPS-softwareregistratiesysteem van de Kringwinkelsector.
 

Petra Vandeputte, stafmedewerker beleid met cijfers De Kringwinkel
petra.vandeputte@komosie.be 

Petra begeleidt de Kringwinkelcentra bij een vlotte rapportering van hun bedrijfsresultaten. Zij helpt hen bij het interpreteren en gebruiken van beschikbare cijfers en levert tegelijkertijd cijfermateriaal aan voor de collega's en stakeholders i.f.v. het beleidswerk en communicatie voor de sector. Petra is samen met haar collega's  verantwoordelijk voor de software ECLIPS dat de goederenstromen registreert. 

Els Poelmans, stafmedewerker marketing en winkelbeleid De Kringwinkel
els.poelmans@komosie.be

Els zorgt voor de onderlinge afstemming en het beheer van het Kringwinkelproject. Samen met haar collega Liesbeth verzorgt zij een goede informatiedoorstroming van en naar De Kringwinkels en is ze verantwoordelijk voor de uitvoering en de opvolging van de afgesproken marketingstrategie, waaronder de imagocampagne van De Kringwinkel. Els is verantwoordelijk voor de organisatie van de Kringwinkelaudit en het gebruik van de resultaten ervan door de leden. Verder bewaakt ze de huisstijl van De Kringwinkel en ondersteunt ze de winkels op het vlak van winkelinrichting. Ze trekt ook de werkgroep communicatie en huisstijl en de werkgroep winkelbeleid. 

 

Maggie De Smedt, financieel medewerker
 
Als financieel medewerker verzorgt Maggie de facturatie en financiële administratie.  Ze helpt bij de opmaak en de afrekening van de subsidiedossiers alsook de opmaak van de jaarlijkse begroting en de tussentijdse budgetcontroles.  Maggie doet ook allerhande administratief en logistiek werk. 
 
  
 

 

Heidi Geerts, administratief medewerker
 
Heidi ondersteunt het management bij het administratief organisatorische luik van de dagelijkse werking.  Ze volgt de personeelsadministratie op, houdt onze database & de verschillende websites up-to-date en beantwoordt vragen van externen. Heidi zorgt daarnaast ook voor de administratieve en logistieke ondersteuning binnen het Kringwinkelproject en verleent ondersteuning in administratieve taken voor de projectmedewerkers.
 
 
 
Karen Janssens, program manager FLAVOUR,
Karen is de Project Manager van het FLAVOUR-project. Karen zorgt ervoor dat het einddoel altijd in zicht blijft en is ook de olie in de projectmachine: ze zorgt dat er duidelijke afspraken bestaan tussen de projectpartners, dat er een meetsysteem uitgewerkt wordt om de resultaten van het project zichtbaar te maken en op te volgen, dat er duidelijk en helder gecommuniceerd wordt en dat er bijgestuurd wordt waar nodig. Tot slot stimuleert ze een lerende omgeving zodat partners en regio’s (in de UK, Nederland, Frankrijk en België) van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen versterken … om zo bij te dragen tot een Foodsaverseconomie.
 

Caroo Torfsprojectmedewerker voedselverlies
caroo.torfs@komosie.be

Caroo werkt samen met haar collega’s om sociale ondernemers te ondersteunen die met voedselverlies aan de slag zijn of willen gaan. Caroo legt contacten met de aanbodzijde in functie van de ontwikkeling van duurzame samenwerkingen met de vraagzijde, zijnde de sociale (economie) organisaties. Bij haar kan je in het bijzonder terecht voor de samenwerking met supermarkten, ondersteuning aan lokale besturen, het lerend netwerk sociale restaurants, de welkom-in-de-sectorsessies en de deelname van KOMOSIE en sociale (economie) organisaties bij sensibiliseringsacties rond dit thema.
Zij leidt ook het project van Vlaanderen Circulair waar gezocht wordt om met nevenstromen en voedseloverschotten uit de voedselketen nieuwe lekkere producten te maken. Zo bieden we sociale tewerkstellingskansen aan mensen die elders moeilijk werk vinden.
 
 

Etienne Rubensprojectmedewerker voedselverlies
 
Etienne werkt samen met zijn collega’s om sociale ondernemers te ondersteunen die met voedselverlies aan de slag zijn of willen gaan. Hiervoor organiseren ze o.a. een lerend netwerk, welkom-in-de-sectorsessies, studiedagen en zijn ze het aanspreek- en expertisepunt voor nieuwe initiatieven rond voedselverlies waarbij jobcreatie in de sociale economie een doelstelling is. Bij Etienne kan je in het bijzonder terecht voor het Lerend Netwerk Sociaal aan de slag met voedselverlies, de samenwerking met groentenveilingen en de mogelijkheden voor sociale tewerkstelling.
Etienne ondersteunt de verdere ontwikkelingen van het platform ‘Schenkingsbeurs.be’.
 

An Coninx, stafmedewerker Energiesnoeiers
an.coninx@komosie.be

 
An ondersteunt de leden Energiesnoeiers in de kwaliteitsvolle en professionele uitvoering van hun activiteiten (energiescans, isolatie, promotor sociaal dakisolatieproject, rookmelders).  Daarnaast werkt ze aan de versterking van de sectorvorming en vertegenwoordigt ze de Energiesnoeiers bij partners zoals de distributienetbeheerders, de bouwsector, etc.  An dient ook het pad te effenen voor bijkomende sociale tewerkstelling voor de Energiesnoeiers via het zoeken naar en het stimuleren van nieuwe, aanverwante activiteiten in de energieniche of gericht op het bestrijden van energiearmoede en een verbetering van de woonkwaliteit in het algemeen. 
 
 
Annerike Hekman, projectcoordinator sorteerscan Energiesnoeiers
annerike.hekman@komosie.be

Annerike coördineert en trekt het project consumptie- en sorteerscan. Dit project wil de succesformule van de energiescans implementeren binnen het afvalbeleid. Samen met de werkgroep, adviesgroep en stuurgroep ontwikkelt Annerike tools op maat om kwetsbare groepen te bereiken rond het thema duurzame consumptie en sorteren en zorgt ze voor een opleiding voor doelgroepmedewerkers die de sorteerscans zullen uitvoeren.
Samen met haar collega’s An en Joachim werkt ze aan de versterking van de sector Energiesnoeiers.

 

Joachim Ceulemans, projectmedewerker Energiesnoeiers
joachim.ceulemans@komosie.be

Joachim ondersteunt de leden Energiesnoeiers in de kwaliteitsvolle en professionele uitvoering van hun activiteiten. Hij faciliteert en voert initiatieven uit in het kader van het energieconsulentenproject. Joachim ontwerpt ook vormingspakken over Energiesnoeiers en hun diensten gericht naar verhuurder, intermediairs en doelgroepen.
Samen met zijn collega’s An en Annerike werkt Joachim aan de versterking van de sector Energiesnoeiers.

 

 

© 2011 KOMOSIE vzw
Gemaakt in De Webfabriek met steun van de Nationale lotterij (creëert kansen) Contact

KOMOSIE vertegenwoordigt:

De Kringwinkel

Meer dan 130 tweedehandswinkels in de sociale economie die samenwerken rond kwaliteit en communicatie.

Energiesnoeiers

Organisaties die jobs creëren voor kortgeschoolden met het oog op het uitvoeren van energiebesparende werken voor bij voorkeur gezinnen met een laag inkomen.

            

Startende en bestaande organisaties die sociaal aan de slag gaan met voedselverlies. Dit met het oog op de bestrijding van armoede en voedseloverschotten en het creëren van jobs in de sociale economie.