Kruispunt milieu en sociale economie

Wie zijn wij?

 

Marleen Vos, algemeen directeur
marleen.vos@komosie.be

Marleen is algemeen directeur en vormt de link tussen de collega’s, de Raad van Bestuur, de leden en de stakeholders. Zij is actief in verschillende (niet-activiteit gebonden) werkgroepen, beleidsorganen en organisaties zowel op het Vlaamse als op het Federale niveau. Marleen coördineert het stakeholderbeleid en draagt zorg voor het personeel. Zij staat ook in voor de verbreding van KOMOSIE tot een ondersteunende organisatie voor ecologische niches in de sociale economie. Samen met de adjunct volgt Marleen de dossiers m.b.t. de sociale economie en Europa op. Marleen is de eindverantwoordelijke van KOMOSIE. 

 

Tom Wouters,
stafmedewerker beleid

tom.wouters@komosie.be

Tom vertegenwoordigt de Kringwinkelsector en de Energiesnoeiers op federaal en gewestelijk niveau en is verantwoordelijk voor het algemeen beleids- en lobbywerk m.b.t. de ondersteunende activiteiten. Hij levert deskundige adviezen en strategienota's af en staat in voor een actief stakeholderbeleid op dit terrein. Gedragen standpunten zijn voor zijn werk belangrijk en hij neemt dan ook geregeld deel aan overleg met leden en externen. Tom organiseert een driemaandelijks beleidsoverleg met de leden. Hij denkt strategisch mee na over nieuwe niches met potentieel voor sociale tewerkstelling. 
 
 

Petra Vandeputte, stafmedewerker beleid met cijfers De Kringwinkel
petra.vandeputte@komosie.be 

Petra begeleidt de Kringwinkelcentra bij een vlotte rapportering van hun bedrijfsresultaten. Zij helpt hen bij het interpreteren en gebruiken van beschikbare cijfers en levert tegelijkertijd cijfermateriaal aan voor de collega's en stakeholders i.f.v. het beleidswerk en communicatie voor de sector. Petra is samen met haar collega Hans verantwoordelijk voor de software ECLIPS dat de goederenstromen registreert.

 

Liesbeth De Schamphelaere, stafmedewerker pers en communicatie De Kringwinkel
liesbeth.de.schamphelaere@komosie.be
gsm 0478 98 31 21

Liesbeth is verantwoordelijk voor het uitbouwen en onderhouden van persrelaties van De Kringwinkel en het voeren van een proactief persbeleid. Verder zorgt ze ervoor dat de Facebookpagina en de website van De Kringwinkel een visitekaartje naar de buitenwereld zijn. Daarnaast ondersteunt ze Els en de collega’s van de andere niches van KOMOSIE bij hun communicatiestrategie. Tenslotte zorgt ze ervoor dat de leden van KOMOSIE op de hoogte blijven van het laatste nieuws. Samen met haar collega’s Els en Christophe verzorgt Liesbeth een goede informatiedoorstroming van en naar De Kringwinkels.

 

Christophe Loubryverantwoordelijke partnerschappen De Kringwinkel 
christophe.loubry@komosie.be
gsm 0495 25 01 82

Christophe is verantwoordelijk voor het uitbouwen en onderhouden van een partnerschappennetwerk dat moet helpen om de doelstellingen vooropgesteld in de marketingstrategie van De Kringwinkel te realiseren. Hij richt zich in de eerste plaats gericht op imagoversterking en een verhoogde inzameling van kwaliteitsvolle goederen. Samen met zijn collega’s Els en Liesbeth verzorgt Christophe een goede informatiedoorstroming van en naar De Kringwinkels.

 

Els Poelmans, stafmedewerker marketing en winkelbeleid De Kringwinkel
els.poelmans@komosie.be

Els zorgt voor de onderlinge afstemming en het beheer van het Kringwinkelproject. Samen met haar collega Liesbeth verzorgt zij een goede informatiedoorstroming van en naar De Kringwinkels en is ze verantwoordelijk voor de uitvoering en de opvolging van de afgesproken marketingstrategie, waaronder de imagocampagne van De Kringwinkel. Els is verantwoordelijk voor de organisatie van de Kringwinkelaudit en het gebruik van de resultaten ervan door de leden. Verder bewaakt ze de huisstijl van De Kringwinkel en ondersteunt ze de winkels op het vlak van winkelinrichting. Ze trekt ook de werkgroep communicatie en huisstijl en de werkgroep winkelbeleid.

 

Jürgen Blondeeladjunct-directeur
 
Jürgen zorgt er voor dat KOMOSIE een financieel gezonde vzw blijft. Hij is verantwoordelijk voor de interne administratieve organisatie en zorgt voor een vlotte  doorstroming van informatie in functie van financiële subsidie-opportuniteiten voor de vzw en haar leden. Jürgen stuurt de ondersteunende administratieve medewerkers aan en ondersteunt het personeelsbeleid. Jürgen is eveneens het aanspreekpunt rond kwaliteit en innovatie. Hij informeert de leden omtrent evoluties, instrumenten, trends. Hij werkt mee aan de uitwerking van vorming voor sociale-economiebedrijven en stemt hierbij af met andere aanbieders.
 

Maggie De Smedt, financieel medewerker
 
Als financieel medewerker verzorgt Maggie de facturatie en financiële administratie.  Ze helpt bij de opmaak en de afrekening van de subsidiedossiers alsook de opmaak van de jaarlijkse begroting en de tussentijdse budgetcontroles.  Maggie doet ook allerhande administratief en logistiek werk. 
 
  
 

 

Heidi Geerts, administratief medewerker
 
Heidi ondersteunt het management bij het administratief organisatorische luik van de dagelijkse werking.  Ze volgt de personeelsadministratie op, houdt onze database & de verschillende websites up-to-date en beantwoordt vragen van externen. Heidi zorgt voor de administratieve en logistieke ondersteuning binnen het Kringwinkelproject en verleent ondersteuning in administratieve taken voor de projectmedewerkers.
 
 

 

Hans Pauwels, stafmedewerker registratie & herbruikbare elektrische apparaten
hans.pauwels@komosie.be 

Vanaf januari '18 is voor Hans, na 12 jaar gewerkt te hebben voor de Kringwinkelsector, de tijd aangebroken om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Zijn taken worden intern overgedragen.


Hans is het aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met sectorondersteuning via registratiesystemen. Hij is verantwoordelijk voor de implementatie van ECLIPS (registratie van goederenstromen). Hans begeleidt de Revisie-hergebruikcentra en -ateliers in hun streven naar toenemende professionalisering. Hij staat mee in voor de voorbereiding van de Kringwinkelsector op de nog te verwachten nieuwe criteria m.b.t. hergebruik van herbruikbare elektrische apparaten.

 

Caroo Torfsprojectmedewerker voedselverlies
caroo.torfs@komosie.be

Caroo werkt samen met haar collega’s om sociale ondernemers te ondersteunen die met voedselverlies aan de slag zijn of willen gaan. Caroo legt contacten met de aanbodzijde in functie van de ontwikkeling van duurzame samenwerkingen met de vraagzijde, zijnde de sociale (economie) organisaties. Bij haar kan je in het bijzonder terecht voor de samenwerking met supermarkten, ondersteuning aan lokale besturen, het lerend netwerk sociale restaurants, de welkom-in-de-sectorsessies en de deelname van KOMOSIE en sociale (economie) organisaties bij sensibiliseringsacties rond dit thema.
 
 

 

Etienne Rubensprojectmedewerker voedselverlies
 
Etienne werkt samen met zijn collega’s om sociale ondernemers te ondersteunen die met voedselverlies aan de slag zijn of willen gaan. Hiervoor organiseren ze o.a. een lerend netwerk, welkom-in-de-sectorsessies, studiedagen en zijn ze het aanspreek- en expertisepunt voor nieuwe initiatieven rond voedselverlies waarbij jobcreatie in de sociale economie een doelstelling is. Bij Etienne kan je in het bijzonder terecht voor het Lerend Netwerk Sociaal aan de slag met voedselverlies, de samenwerking met groentenveilingen en de mogelijkheden voor sociale tewerkstelling.
 
 

Frédéric Huybrechs, projectmedewerker voedselverlies 

Frédéric werkt samen met zijn collega’s om sociale ondernemers te ondersteunen die met voedselverlies aan de slag zijn of willen gaan. Frédéric ondersteunt de verdere ontwikkelingen van het platform ‘Schenkingsbeurs.be’. Hij leidt ook het project ‘restjesfabriek’ waar gezocht wordt om met nevenstromen uit de voedselketen nieuwe lekkere producten te maken en deze te vermarkten. Doel is eveneens om mensen, die elders moeilijk werk vinden, sociale tewerkstellingskansen te bieden.
 
 

An Coninx, stafmedewerker Energiesnoeiers

 
An ondersteunt de leden Energiesnoeiers in de kwaliteitsvolle en professionele uitvoering van hun activiteiten (energiescans, isolatie, promotor sociaal dakisolatieproject, rookmelders).  Daarnaast werkt ze aan de versterking van de sectorvorming en vertegenwoordigt ze de Energiesnoeiers bij partners zoals de distributienetbeheerders, de bouwsector, etc.  An dient ook het pad te effenen voor bijkomende sociale tewerkstelling voor de Energiesnoeiers via het zoeken naar en het stimuleren van nieuwe, aanverwante activiteiten in de energieniche of gericht op het bestrijden van energiearmoede en een verbetering van de woonkwaliteit in het algemeen. 
 
 
Annerike Hekman, projectcoordinator sorteerscan Energiesnoeiers
annerike.hekman@komosie.be

Annerike coördineert en trekt het project consumptie- en sorteerscan. Dit project wil de succesformule van de energiescans implementeren binnen het afvalbeleid. Samen met de werkgroep, adviesgroep en stuurgroep ontwikkelt Annerike tools op maat om kwetsbare groepen te bereiken rond het thema duurzame consumptie en sorteren en zorgt ze voor een opleiding voor doelgroepmedewerkers die de sorteerscans zullen uitvoeren.
Samen met haar collega’s An en Joachim werkt ze aan de versterking van de sector Energiesnoeiers.

 

Joachim Ceulemans, projectmedewerker Energiesnoeiers
joachim.ceulemans@komosie.be

Joachim ondersteunt de leden Energiesnoeiers in de kwaliteitsvolle en professionele uitvoering van hun activiteiten. Hij faciliteert en voert initiatieven uit in het kader van het energieconsulentenproject. Joachim ontwerpt ook vormingspakken over Energiesnoeiers en hun diensten gericht naar verhuurder, intermediairs en doelgroepen.
Samen met zijn collega’s An en Annerike werkt Joachim aan de versterking van de sector Energiesnoeiers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2011 KOMOSIE vzw
Gemaakt in De Webfabriek met steun van de Nationale lotterij (creëert kansen) Contact

KOMOSIE vertegenwoordigt:

De Kringwinkel

Meer dan 130 tweedehandswinkels in de sociale economie die samenwerken rond kwaliteit en communicatie.

Energiesnoeiers

Organisaties die jobs creëren voor kortgeschoolden met het oog op het uitvoeren van energiebesparende werken voor bij voorkeur gezinnen met een laag inkomen.

            

Startende en bestaande organisaties die sociaal aan de slag gaan met voedselverlies. Dit met het oog op de bestrijding van armoede en voedseloverschotten en het creëren van jobs in de sociale economie.